Akcja Katolicka

AKAkcja Katolicka powstała w Kościele z powodów religijnych. Przemiany cywilizacyjne na przełomie XIX i XX wieku, oprócz zjawisk pozytywnych, wywołały też wiele zjawisk negatywnych. Głównym złem tych czasów było usiłowanie odrzucenia Boga i pozbawienie Jego obecności w  życiu społecznym przez odrzucenie zasad moralnych. Wypowiedziano walkę Kościołowi i temu wszystkiemu co sakralne. Papieże tego okresu poszukując wyjścia z tego zawirowania religijno-moralnego postanowili przywrócić światu Boga i Jego prawa. Środkiem do osiągnięcia tego celu miał być w Kościele ruch nazwany „Akcja Katolicka”. Chodziło o zespolenie wszystkich sił i wysiłków katolików dla przywrócenia wszystkich ludzi  pod panowanie Chrystusa. Celem było odnowienie  życia katolickiego w rodzinie i społeczeństwie przez chrystianizację wszystkich dziedzin  życia. Metoda była prosta. Tworzyć organizacje i skupić w nich ludzi, którzy będą pogłębiać wiarę i za ich pośrednictwem, oddziaływać na innych. Wszystko to miało się odbywać w jedności z hierarchią. Początki Akcji Katolickiej w Kościele, to pierwsze lata XX wieku, a w Polsce w roku 1930.

Przed wojną w Polsce była to organizacja bardzo prężna. Miała wiele osiągnięć na polu religijnym, społecznym i narodowym. Miała wielu wybitnych działaczy, z których w czasie II wojny  światowej wielu zginęło w obozach. Po wojnie Akcja Katolicka już nie była,  tak znaczącą siłą Kościoła, a uwarunkowania społeczno-polityczne nie sprzyjały jej rozwojowi. Doszło nawet do tego, że działanie Akcji Katolickiej zostało zawieszone, aż do naszych dni.

Tym dniem inicjującym Akcję Katolicką w Polsce było przemówienie Jana Pawła II do biskupów polskich podczas wizyty  ad limina Apostolorum w roku 1993. Reaktywowana Akcja Katolicka w Polsce była wielką nadzieją Kościoła. Na sympozjum o Akcji Katolickiej w Ołtarzewie, Metropolita Przemyski mówił:

W Akcji Katolickiej chodzi o to, aby stworzyć nowy o pogłębionej i zdynamizowanej wierze laikat w Polsce. I tu zrodzi się „nowy” Kościół, który będzie wyzwaniem dla wszystkich: i dla księży, i dla świeckich, i dla świata. Są podstawy do nadziei na nowy ruch duchowości, który już się rodzi na naszych oczach i pomoże w zrozumieniu prawdy zbawczej, która tkwi w Ewangelii. Nowa wizja organicznego apostolstwa świeckich, która się ujawnia, i którą biorą na siebie biskupi, księża i świeccy. Jeśli będzie kontynuowana w pełnej jedności, przyniesie nadzwyczajne owoce.
(IV. 1995)

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem ludzi  świeckich, którzy dobrowolnie angażują się na sposób organicznej wspólnoty do bezpośredniej współpracy z hierarchią, aby wspólnie realizować apostolskie zadania Kościoła. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków, oraz współpraca  świeckich z hierarchią w realizacji misji Kościoła. Cel Akcji Katolickiej jest zawsze taki sam, jak cel Kościoła.

Akcja Katolicka osiąga ten cel przez:

Te podstawowe wiadomości o Akcji Katolickiej powinni znać wszyscy jej członkowie, by mogli świadomie i odpowiedzialnie angażowali się w realizację programu.

Akcja Katolicka w parafii Ostrów swymi korzeniami sięga lat 1930-39 i jeszcze do niedawna żyli jej członkowie. Obecny Parafialny Oddział Akcji Katolickiej istnieje od 1995 r. w myśl naszego rodaka Jana Pawła II: „Jak to dobrze się stało, że została przywrócona do życia w Kościele na polskiej ziemi Akcja Katolicka,… staje się szkołą wiary.” Jesteśmy dumni, że znalazło się kilkanaście osób, by jak kiedyś nasi ojcowie służyć Bogu, Maryi, Kościołowi i ludziom.

Członkowie naszego oddziału podejmują wiele zadań, które mają na celu pogłębić wiarę nie tylko swoją, lecz oddziaływać na otoczenie. Nie sposób wszystkie wymieniać, ale przede wszystkim to uczestnictwo w  nabożeństwach, spotkaniach i  uroczystościach parafialnych kształtujące duchowość każdego z nas. Promujemy zdrowe postawy życia moralnego, kulturalnego i społecznego poprzez organizację imprez kulturalno-rozrywkowych. Naszą przynależność do AK traktujemy jako służbę, odpowiedzialność za rozwój Kościoła i potrzebę ducha wynikającą z Sakramentu Chrztu Św. Spotykamy się na cyklicznych spotkaniach( informacja w ogłoszeniach parafialnych ), na których modlimy się, rozważamy Pismo Św. i materiały formacyjne, a także omawiamy czekające na nas zadania. Spotykamy się również na luźniejszych spotkaniach takich jak np. „opłatek” , które są okazją by cieszyć się ze wspólnego kolędowania, serdecznych życzeń i po prostu z chwil „bycia razem”. Obecnie POAK liczy 12 członków i kilku kandydatów, a naszymi asystentami kościelnymi byli kolejno: ks. Tadeusz  Pieniążek , ks. Wojciech Frankiewicz i obecnie ks. Jan Dąbal

Poznanie podstawowych wiadomości o AK staje się koniecznym warunkiem do świadomego i aktywnego przeżywania przynależności do tego stowarzyszenia. Miejsce i rola jaką spełnia AK w Kościele wymaga od kandydatów odpowiedniego przygotowania. Zdobyta wiedza ma nam pomóc w podjęciu właściwej decyzji. Wszystkich, którzy pragną odkryć swoje powołanie i miejsce w Kościele Chrystusowym zawsze serdecznie zapraszaliśmy i zapraszamy do naszej wspólnoty.